Home » retour

Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand


1. Bij een op afstand gesloten overeenkomst (artikel 6:230 onder m van het BW)
zal de ondernemer, voordat de overeenkomst wordt gesloten, onder meer
informeren over:


a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de plek op zijn website waar de algemene voorwaarden van de ondernemer
in te zien zijn;
c. de belangrijkste kenmerken van de goederen;
d. de prijs, inclusief btw, van de goederen;
e. de eventuele kosten van aflevering;
f. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod;
h. of de consument een bedenktermijn heeft, wanneer deze ingaat en hoe lang deze duurt.

 

2. De ondernemer bevestigt onverwijld, wanneer de consument het aanbod
langs elektronische weg heeft aanvaard, de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod en levert het product zo spoedig mogelijk, maar maximaal binnen
30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument
zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de
consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te
ontbinden. De consument en de ondernemer kunnen een andere levertermijn
overeenkomen.


3. De consument heeft gedurende 14 werkdagen het recht de overeenkomst
zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De termijn gaat lopen op de dag na
die waarop het laatste product van de bestelling is ontvangen of op de dag
van het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening.


4. Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de
consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)
betaalde zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen terug betalen.
Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een zaak
van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van
eventueel retour zenden voor rekening van de ondernemer.


De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke
wijze op de hoogte te stellen.